Организация на обучението през 2020/ 2021 учебна година

Уважаеми родители,

     Във връзка с ваши въпроси относно организацията на обучението през 2020/2021 уч. г. моля да имате предвид:

     Учениците от начален етап (I-IV класове) осъществяват обучението си по график посочен в  дневния режим за съответния клас. След края на занятията за деня ще можете да ги приберете до 18.00 ч. за учениците от I-II класове и до 18.30 за учениците от III-IV класове. При подадено заявление от родител учениците могат да се прибират сами.

     Извънучилищните занимания на учениците, организирани от родителите, се провеждат в часовете от дневния режим за „Занимания по интереси“. За да бъдат освободени учениците от тези часове в училище, подайте заявление, в което посочете причината, деня от седмицата  и часа на извънучилищното занятие и заявете желание детето ви да бъде освобождавано за тези часове.

     Във връзка с ограничаването на достъпа на родители до сградата на училището няма да имате достъп и до телефона при охраната. Моля да осигурите друга възможност за връзка с учителя/детето.

     Официалната комуникацията между училището/учителите и родителите ще се осъществява чрез платформата на електронния дневник „Школо“ през акаунта на родителя. Данните в електронния дневник за новата учебна година ще бъдат въведени до края на седмицата.

     При обявяване на карантина за паралелка/клас или цялото училище обучението от разстояние ще се осъществява чрез платформата „Google classroom“ през акаунта на ученика.

     Класният ръководител  съвместно с родителите на новопостъпилите ученици в разумен срок създават възможност за работа в тези платформи.

Откриване на учебната година

     Тържественото откриване на учебната 2020/2021 година ще се проведе на 15.09.2020 г. в двора на училището от 11.00 часа присъствено само за първи, пети и осми клас.

     Родителите на учениците от първи клас ще бъдат допускани само в двора на училището, но не и в класните стаи.

     Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас идват в училище на 15.09.2020 г. за  получаване на учебници при следния график:

 

час

клас

 

час

клас

от

до

 

от

до

9:00:00

09:20:00 ч.

2 А клас

 

12:05:00

12:25:00 ч.

6 А клас

9:10:00

09:30:00 ч.

2 Б клас

 

12:15:00

12:35:00 ч.

6 Б клас

9:40:00

10:00:00 ч.

3 А клас

 

12:45:00

13:05:00 ч.

6 В клас

9:50:00

10:10:00 ч.

3 Б клас

 

12:55:00

13:15:00 ч.

7 А клас

10:20:00

10:40:00 ч.

4 А клас

 

13:25:00

13:45:00 ч.

7 Б клас

10:30:00

10:50:00 ч.

4 Б клас

 

 

 

 

ОТКРИВАНЕ 11ч.

11:15:00

подготвителна

11:20:00

първи А клас

11:25:00

първи Б клас

11:30:00

5 А клас

11:35:00

5 Б клас

11:40:00

5 В клас

     Влизането и излизането от училището се осъществява само през централния вход.

     Учениците от девети, десети и единадесети клас уточняват с класните ръководители часа на идване в училище.

     Откриването на учебната година ще се осъществи при строго спазване на противоепидемичните мерки. Родители няма да бъдат допускани в сградата на училището.

Мерки COVID

Уважаеми родители,

Във връзка с публикуваните от МОН и МЗ „Насоки за работата на училищата в условията на Covid-19″ и с оглед спазването на заложеното в тях можете да се запознаете със:

ЗАПОВЕДТА за предприетите мерки в 14. СУ

Дневният режим

Разпределението на класните стаи

Класните ръководители