НАЧАЛО

Човекът не знае нищо без учене.

По случай 90 години от създаването на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ученическият съвет обявява конкурс на тема:

„14-то СУ през моя поглед”.

Какво да направите, за да участвате в конкурса?

  • напишете разказ, есе , нарисувайте или снимайте живота в училище

  • изпратете готовите материали до 31.01.2021 г. на адрес mladenova@14su.bg или ги предайте лично на г-жа Младенова

Уважаеми родители,

по предложение на обществения съвет на училището от 14.12.2020 г., понеделник, учебните часове  при дистанционното обучение на 5-7 класове ще започнат от 8.30ч. при следния график:

  1. 8:30-9:00
  2. 9:10 – 9:40
  3. 9:50 – 10:20
  4. 10:40 – 11:10
  5. 11:20 – 11:50
  6. 12:00 – 12:30
  7. 12:40 – 13:10

      Уважаеми родители,

          От 17.11.2020 г. обучението за учениците от I до V клас е присъствено. В IIIа и IIIб само сутрин поради болнични на класните ръководители. В Vа, Vб и Vв клас сутрин с присъстващите учители. За учениците от VI до XII клас дистанционно до 27.11.2020 г. включително.

          В седмичен период преди карантината отсъстващите ученици от V клас бяха по-малко от 15% от всички ученици в V клас. При допитване до родителите повече от 60% от родителите на ученици от V клас подкрепиха присъственото обучение. Не можем да осъществяваме едновременно присъствено и дистанционно обучение за ученици от един клас. Ако има притеснени за здравето на децата и семейството си родители могат да оставят децата си у дома в разумен срок.

     Уважаеми родители,

    На 10.11.2020г. бяха установени двама учители с положителен PCR тест, единият от които преподава в V-VII класове, а другият е класен ръководител на III а клас.

   В съответствие с Алгоритъм за действие при случай на COVID – 19 в образователните институции ще действаме, както следва:

  • Поставят се под 10-дневна карантина, считано от 7.11.2020г. до 16.11.2020г. включително за учениците от IIIа, Vа, б, в, VIа, б, в и VIIа,б класове.

По време на карантинния период учениците се обучават от разстояние в електронна среда по действащото в момента седмично разписание. Обучението се осъществява в Google classroom, в съответните класни стаи по предмет и клас с начало за V – VII клас от 7:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

     СЪОБЩЕНИЕ

    В училището има учител с положителен тест за Covid-19, който преподава само в 7.а и 7.б клас. Учениците от 7.а и 7.б клас са в карантина и не идват на училище от днес – четвъртък 22.X.2020г. – за 14 дневен срок. От понеделник – 26.X.2020г. ще учат дистанционно в електронна среда.

     Уважаеми родители,

     Есенната ваканция е от 30.X.2020г. до 02.XI.2020г. включително.

     Уважаеми родители,

     Във връзка с ваши въпроси относно организацията на обучението през 2020/2021 уч. г. моля да имате предвид:

     Учениците от начален етап (I-IV класове) осъществяват обучението си по график посочен в  дневния режим за съответния клас. След края на занятията за деня ще можете да ги приберете до 18.00 ч. за учениците от I-II класове и до 18.30 за учениците от III-IV класове. При подадено заявление от родител учениците могат да се прибират сами.

     Извънучилищните занимания на учениците, организирани от родителите, се провеждат в часовете от дневния режим за „Занимания по интереси“. За да бъдат освободени учениците от тези часове в училище, подайте заявление, в което посочете причината, деня от седмицата  и часа на извънучилищното занятие и заявете желание детето ви да бъде освобождавано за тези часове.

     Във връзка с ограничаването на достъпа на родители до сградата на училището няма да имате достъп и до телефона при охраната. Моля да осигурите друга възможност за връзка с учителя/детето.

     Официалната комуникацията между училището/учителите и родителите ще се осъществява чрез платформата на електронния дневник „Школо“ през акаунта на родителя. Данните в електронния дневник за новата учебна година ще бъдат въведени до края на седмицата.

     При обявяване на карантина за паралелка/клас или цялото училище обучението от разстояние ще се осъществява чрез платформата „Google classroom“ през акаунта на ученика.

     Класният ръководител  съвместно с родителите на новопостъпилите ученици в разумен срок създават възможност за работа в тези платформи.

 

     Тържественото откриване на учебната 2020/2021 година ще се проведе на 15.09.2020 г. в двора на училището от 11.00 часа присъствено само за първи, пети и осми клас.

     Родителите на учениците от първи клас ще бъдат допускани само в двора на училището, но не и в класните стаи.

     Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас идват в училище на 15.09.2020 г. за  получаване на учебници при следния график:

 

час

клас

 

час

клас

от

до

 

от

до

9:00:00

09:20:00 ч.

2 А клас

 

12:05:00

12:25:00 ч.

6 А клас

9:10:00

09:30:00 ч.

2 Б клас

 

12:15:00

12:35:00 ч.

6 Б клас

9:40:00

10:00:00 ч.

3 А клас

 

12:45:00

13:05:00 ч.

6 В клас

9:50:00

10:10:00 ч.

3 Б клас

 

12:55:00

13:15:00 ч.

7 А клас

10:20:00

10:40:00 ч.

4 А клас

 

13:25:00

13:45:00 ч.

7 Б клас

10:30:00

10:50:00 ч.

4 Б клас

 

 

 

 

ОТКРИВАНЕ 11ч.

11:15:00

подготвителна

11:20:00

първи А клас

11:25:00

първи Б клас

11:30:00

5 А клас

11:35:00

5 Б клас

11:40:00

5 В клас

     Влизането и излизането от училището се осъществява само през централния вход.

     Учениците от девети, десети и единадесети клас уточняват с класните ръководители часа на идване в училище.

     Откриването на учебната година ще се осъществи при строго спазване на противоепидемичните мерки. Родители няма да бъдат допускани в сградата на училището.

         Уважаеми родители,

         Във връзка с публикуваните от МОН и МЗ „Насоки за работата на училищата в условията на Covid-19″ и с оглед спазването на заложеното в тях можете да се запознаете със:

          ЗАПОВЕДТА за предприетите мерки в 14. СУ

          Дневният режим

          Разпределението на класните стаи

          Класните ръководители

     Родителските срещи (за 5.А, 5.Б, 5.В и 8 клас) ще се проведат от 18:00 часа във физкултурния салон, както следва:

5.А клас – 17 септември 2020г.

5.Б клас – 18 септември 2020г.

5.В клас – 21 септември 2020г.

8 клас – 16 септември 2020г.

    Уважаеми родители, в приложенията можете да видите разпределението на първокласниците по класове:

Приложение: 1.а клас

Приложение: 1.б клас

Родителската среща за 1 клас и предучилищна група е на 3 септември от 18:00 часа

    Уважаеми родители,

     Подготвяме за въвеждане платформата за дистанционно обучение Google classroom. Платформата дава възможност за директна връзка с учениците, има вградени инструменти за работа, може да се работи в реално време (без да е чат или конферентна връзка) и е по-надеждна. За прилагането и е необходима предварителна подготовка и начално обучение.

     От класните ръководители ще получите кодове за достъп до виртуални „класни“ стаи. За всяка паралелка по всички предмети ще има отделна класна стая, за да може всеки ученик да се включи. За работа с платформата ще бъде приложена кратка инструкция. При затруднения се обръщайте към класния ръководител.

     До въвеждане на новата платформа, работата продължава по досегашните канали за комуникация- електронен дневник Школо, имейл и други избрани от класовете.

     За учениците, които нямат електронно устройство за работа или интернет, получават указания за работа от учителя, класния ръководител и работят с хартиени учебни помагала.

     През следващата седмица учителите по тяхна преценка могат да преминат към преподаване на нови знания.

    В процеса на електронно обучение, учителите не поставят оценки, но проследяват резултатите и напредъка на учениците, като отбелязват и поощряват тяхната ангажираност.

   Уважаеми родители, 

   Решението за дистанционно обучение е уредено в заповед на директора на училището, качена на сайта на училището. Там са определени минималните изисквания за водене на комуникация учител/ родител/ученик. Засега не е определена конкретна платформа, освен официалния канал за комуникация електронен дневник Школо и електронна поща. Възможно е използването на други платформи и ресурси. Когато има проблеми, а това е неизбежно при дейност в извънредно положение, моля да контактувате директно с класния ръководител и учителите на детето Ви и да търсите решение на проблема, който според Вас съществува. Когато имате друго решение за начина на комуникация, го предлагайте за вашата паралелка и съдействайте за осъществяването му. Не е уредено какво да се преподава и този въпрос е оставен на преценка на учителите.  Следвайте указанията на учителите. Съдържанието е тяхна отговорност, а начинът на комуникация извън минимума е общо решение. Учениците няма да бъдат изпитвани и оценявани, включително и на национално външно оценяване, върху материал, който не е преподаден в училище.

14. СУ по националното радио

     В предаването „Нашият ден” на БНР „Христо Ботев” всяка сутрин между 7,30 и 8,00 часа звучат кратки разказчета на тема „Доброто там, където сте вие” на четвъртокласници от нашето училище, включили се в инициативата на радиото. Те ще бъдат наградени с книжки от най-добрите издателства, застанали зад тази инициатива.
    Децата от четвърти клас благодарят на предаването „Нашият ден”, на водещата Ива Дойчинова и на издателствата, а на нас остава да се усмихваме на малките дребни неща, които срещаме постоянно в ежедневието си. https://bnr.bg/dobroto