ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

Работа по проекти и програми в 14. СУ


2022 г.

  • Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,
    финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
  • НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“
  • НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и
    училищното образование“
  • НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“