Присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас

     Уважаеми родители, 

     от понеделник /06.12.2021г./ за всички ученици от 5 до 12 клас в 14.СУ се осигурява присъствено обучение, при условие 50% и повече от родителите/учениците от паралелка да са декларирали съгласие за тестване с неинвазивни тестове, предоставени от МЗ. За останалите ученици от паралелките на присъствено обучение, за които няма съгласие за тестване, се осъществява дистанционно асинхронно обучение. Приоритет в тези паралелки  има присъственото обучение. Паралелките, в които няма 50%  и повече съгласие за тестване, продължават изцяло на дистанционно обучение, което се осъществява синхронно в часовете от седмичното разписание. Организацията на работата в начален етап не се променя. 

     Присъствените учебните занятия за 5 – 7 класове в деня за тестване започват в 7,30 часа с първи час за тестване, а за 8 – 12 класове  от 13,30 часа с първи час за тестване. Часовете в деня за тестване са по 30 минути. Междучасията не се променят. Редовните учебни часове започват в 8,10 часа за първа смяна и 14.10 за втора. 

     Тестването за учениците се осъществява със съдействието на класните ръководители в първия учебен час за смяната. Класните ръководители подготвят поименен списък на учениците от класа, който съдържа информация за съгласие за тест/ наличен зелен сертификат или отказ за тест . В рамките на 30 минути се осъществява тестването на предоставилите декларация за съгласие ученици. Класните ръководители събират/разпечатват декларациите за съгласие за тест и до края на деня, 06.12.2021г.,  ги предават на секретаря на училището. Ученици, които нямат декларации за съгласие, не се  допускат в училище. Маските са задължителни. След края на теста всеки дезинфекцира работното си място. При положителен тест ученикът отива в стая №107 и изчаква идването на родител или си тръгва при съгласие на родител да напусне училището, който организира тестването на ученика в лицензирана лаборатория и уведомява класния ръководител за резултата и изпраща копие от протокола.

     Всеки следващ четвъртък класният ръководител проверява дали има промяна в нагласите на родителите/учениците за присъствено обучение. В петък класните ръководители  изпращат доклад на пощата на училището. В понеделник при промяна започва присъствено/дистанционно обучение.

    Приложение: Дневен режим за дните, в които се осъществява тестването.

Променен дневен режим за дните, в които има тестване на учениците от 5 до 12 клас

Първа смяна

Тестване от 7,30ч. до 8,00ч.

1 час 8,10 – 8,40

2 час 8,50 – 9,20

голямо междучасие

3 час 9,40 – 10,10

4 час 10,20 – 10,50

5 час 11,00 – 11,30

6 час 11,35 – 12,05

7 час 12,10 – 12,40

Втора смяна

Тестване от 13,30ч. до 14,00ч.

1 час 14,10 – 14,40

2 час 14,50 – 15,20

голямо междучасие

3 час 15,40 – 16,10

4 час 16,20 – 16,50

5 час 17,00 17,30

6 час 17,35 – 18,05