ПРИЕМ В 1 КЛАС

Уважаеми родители,

       През 2024 година Вашето дете ще стане ученик. За да Ви подпомогнем при кандидатстването и направим по-добра организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме:

На 25 април. 2024 г. от 1800 в училището ще се проведе информационна среща с родителите на бъдещите ученици в I-ви клас. Ще  можете да се срещнете с ръководството на училището и учители на бъдещите ученици в I-ви клас.

Ернест Георгиев

директор на 14. СУ

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

   през 2024 година

ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ                                  УЧЕНИЦИ

Две паралелки                                                   44

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА (по избор на родителите):

 • Едноменно обучение – сутрин
 • Целодневно обучение за всички ученици
 • Обучение по чужди езици – английски език
 • Разширено обучение по български език
 • Разширено обучение по математика
 • Работа с образователни платформи
 • STEM дисциплини с LEGO за образование
 • Допълнителни занимания по музика и изобразително изкуство
 • Спортни занимания
 • Екипи от двама учители и педагогически съветник, логопед и ресурсен учител;
 • Самостоятелни групи (занимални) за всяка паралелка;
 • Солидна топлофицирана сграда, уютни класни стаи с монитори за онагледяване на обучението;
 • Персонално шкафче за всяко дете;
 • Градинка, двор и два физкултурни салона;
 • Охрана, денонощно видеонаблюдение;
 • Бюфет и стол; медицински кабинет;
 • Библиотека, компютърен кабинет.

Регистриране и кандидатстване: април/май 2024 г. Датите ще бъдат уточнени със заповед на Кмета на Столична община.

Родителски срещи:

25.04.2024 г. от 18:00 часа

10.09.2024 г. от 18:00 часа           

                              

УКАЗАНИЯ

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС В 14  СУ

Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.

Кой може да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или в училище.

Кой избира къде да учи детето?

 • Изборът на училище се извършва от родителите на детето, в рамките на правилата, определени с общинската Наредбата за прием в първи клас. Общината осигурява възможност за прием в училище, където детето живее в прилежащия му район.

Какви са необходимите документи за записване?

 • Заявление за записване (по образец на Столична община);
 • Оригинал на удостоверението за завършена предучилищна група;
 • Копие от акт за раждане;

Какви са действията за записване?

 • Родителят се регистрира и кандидатства по електронен път на адрес:www.kg.sofia.bg през април/ май 2024 година.
 • Сроковете за кандидатстване, класираните и записване се определят от Столична община с график.
 • С родителите на записаните в 14.СУ деца  се  провежда  учителско- родителска  среща  на 10 септември 2024 година от 18 часа.

Къде да намеря информация?

 • На сайта на Министерството на образованието и науката/Нормативни актове/ Наредби/ Наредба №10 от 2016 г.
 • На официалния портал София/Столичен общински съвет/ Нормативни актове
 • На сайта на 14.СУ/Прием

Район на 14. СУ „ Проф. д-р Асен Златаров“ за прием на ученици в I клас