УЧЕБЕН ГРАФИК

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година 

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на графика на учебното време за учебната 2020/2021 година 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
03.02.2021 г. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни
19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. втори ДЗИ
25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности
16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок
04.02.2021 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок14.05.2021 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни
дейности)
14.06.2021 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни
училища)
30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г. Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)