ЗА УЧИТЕЛЯ

Заглавна страница за тематичен план

Учебна програма ЗП

Формуляри за наказания и уведомления:

Доклад за предупреждение за преместване в друго училище

Доклад за предложение за наложена санкция преместване в друго училище

Информирано съгласие

Мотивирано предложение преместване в друга паралелка

Мотивирано предложение забележка

Уведомително писмо

Уведомително писмо за откриване на процедура по изслушване

Уведомително писмо за откриване на процедура по налагане на санкция – преместване в друга паралелка

Уведомително писмо за откриване на процедура по налагане на санкция – предупреждение за преместване в друго училище

Уведомително писмо за откриване на процедура по налагане на санкция – преместване в друго училище

Уведомително писмо до Дирекция „Социално подпомагане“ предупреждение за преместване в друго училище

Уведомително писмо до Дирекция „Социално подпомагане“ преместване в друго училище