Обществен съвет

До родителите на учениците от 14.СУ

ПОКАНА

 Уважаеми родители,

            На 06.10.2022 г., четвъртък от 18 ч. в учителската стая на 14.СУ ще се състои събрание на родителите на учениците от 14.СУ.

Дневен ред: 

1. Отчет на обществения съвет в 14.СУ

2. Избор на нов състав на обществения съвет на 14.СУ

           На събранието на родителите могат да присъстват по двама представители-родители на ученици от всяка паралелка. Представители на родителите от паралелките се избират на родителска среща на паралелката. За избора се съставя протокол, който се води от класния ръководител.

            Общественият съвет се състои от 5 членове и включва един представител на район „Сердика“ и четирима представители на родителите. Събранието на родителите излъчва и резервни членове на обществения съвет (до четирима). Уредбата на работата и правомощията на обществения  съвет може да се намери в Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата публикуван в Държавен вестник, бр.75/27.09.2016г.                                         

Ернест Георгиев

Директор на 14.СУ