КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Начален етап

Iа – Хр. Христова

Iб – З. Владимирова

IIа – Т. Блажева

IIб – П. Господинова

IIIа – Ж. Арие

IIIб – Ир. Павлова

IVа – Ив. Найденова

IVб – Св. Ломска

IVв – Д. Димова

Прогимназиален етап

Vа – Ж. Стойнева

Vб – Р. Димитрова

Vв – Ив. Младенова

VIа – Ил. Димитрова

VIб – Хр. Димитрова

VIIа – Ив. Севова

VIIб – Г. Станчев

Гимназиален етап

VIIIа – Н. Маринова

IXа – Д. Найденов

Xа – Г. Ковачева

XIIб – П. Любомирова