ПРИЕМ 7 КЛАС

Свободни места след III класиране за прием в 8 клас – 3

ЗАПОВЕД – график за запълване на незаетите места след трети етап на класиране

––––––––––––-

14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров

Прием в VIII клас за 2021/2022 учебна година

Една паралелка профил „Обществени науки“

Профилиращи предмети:

1. География и икономика

2.История и цивилизация

3.Български език и литература

Чужди езици:

Английски език – разширено

Дневна форма на обучение – 5 год. Брой места – 26

Балообразуване: Сбор от

  • Утроената  оценка по БЕЛ от Национално Външно Оценяване(НВО) в точки;
  • Оценката по Математика от НВО в точки;
  • Оценка по БЕЛ от Свидетелството за завършено основно образование в точки;
  • Оценка по География и икономика от Свидетелството за завършено основно образование в точки.

       График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021-2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация  на дейностите в училищното образование

 

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

27 -28 май 2021 г.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 07 юни 2021 г. 

3.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

•          изобразително изкуство

•          музика

•          спорт

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г. 

23-24 юни 2021 г.

4.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 25 юни 2021 г. 

5.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 01 юли 2021 г. 

6.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

05 – 07 юли 2021 г.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г. 

8.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране (записването в 14 СУ се извършва от 8 до 18 ч.)

 до 16 юли 2021 г. 

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

10.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране (записването в 14 СУ се извършва от 8 до 18 ч.)

до 22 юли 2021 г.

11.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

12.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27 юли 2021 г. 

13.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г. 

14.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране (записването в 14 СУ се извършва от 8 до 18 ч.)

30 юли 2021 г. 

15.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

16.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември2021 г. вкл.

17.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14 септември2021 г. вкл.

      

ЗАПОВЕД за училищна комисия за организиране на прием на документи след 7 клас и график на дейностите

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

05-07 юли 2021г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 

Записването ще се извършва от 08.00 ч. до 18.00ч.

до 16 юли 2021г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 

Записването ще се извършва от 08.00 ч. до 18.00ч.

до 22 юли 2021г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27 юли 2021г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 

Записването ще се извършва от 08.00 ч. до 18.00ч.

30 юли 2021г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември 2021г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план – прием

до 14 септември 2021г. вкл.